субота, 7 січня 2017 р.

Застосування комп’ютерних помічників при вивченні фізики для підвищення якості освіти


Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Науково-технічний прогрес, глобальна інформатизація суспільства змушують до необхідності отримання якісної фізичної освіти.
Останні роки активно обговорюється питання, як можна використати комп’ютерні технології, щоб забезпечити мільйони людей високоякісною освітою і дати їм шанс на краще життя. У зв’язку з усе більшими можливостями Інтернет-технологій освіта буде зміщуватися від конвеєрної моделі до особистісно-орієнтованої, яка буде персоналізована і індивідуально адаптована для кожної дитини. Як показує досвід розвинених європейських країн, відмінним рішенням вищеописаних проблем є розбудова інноваційної школи на засадах впровадження «дистанційних технологій» у навчально-виховний процес.
Процес вивчення фізики в школі не можна представити без розв’язування задач. В час реформування освіти, у зв'язку з введенням нових вимог до якості освіти, розв’язування задач сприяє розвитку інформаційних, експериментальних і ряду інших умінь, наприклад, умінь вибудовувати логічний ланцюжок міркувань. При досить частому використанні цих умінь в нестандартній ситуації, дані вміння стають складовими компетенцій.

Забезпечення якості освіти з фізики у сфері дистанційного навчання зумовлює необхідність створення сучасних електронних засобів, зокрема, комп’ютерних помічників, електронних підручників, дистанційний курсів з метою вдосконалення навчального процесу та більш ефективного використання бібліотечного фонду та Інтернету в навчальних закладах. 

вівторок, 13 січня 2015 р.

Анотація

Ефективне використання комп’ютера  в навчально-виховному процесі залежить від програмного забезпечення, а також відповідності до дидактичної мети. Комп’ютерний помічник – програма-тренажер, розрахований на повторення і закріплення вивченого матеріалу з фізики. Він наочно показує алгоритм розв’язування фізичної задачі та допомагає закріпити даний алгоритм для подальшого розв’язування типових задач.

Комп’ютерний помічник надає можливість учням самостійно засвоїти або повторити алгоритм розв’язування задач з електрики з наступних тем:

-          Закон Кулона;

-          Закони постійного струму.

Розроблений комп’ютерний помічник можна використовувати як на уроках, так і для самостійного вивчення вдома, так як програмне забезпечення просте і доступне для користувача (програма Microsoft Power Point).
Комп’ютерний помічник розрахований на учнів 9, 11 класів (тому, що вищезазначені теми  на належному рівні вивчаються саме в 9 класі та повторюються в 11 класі). Ця програма дозволяє детально розглянути розв’язки конкретних задач з тем закони Кулона та закони постійного струму

Анотація на досвід